Social Icons

Thursday, 27 November 2014

Solat Tahajud Yang Indah

SEJARAH telah mencatat bahawaRasulullah Saw dan para sahabat selalumelaksanakan solat tahajud. Solat tahajudadalah solat yang sangat mulia. Keindahan dan keajaiban melaksanakan solat tahajudtelah tercatat dalam Alquran. Ada beberapakeindahan solat tahajud seperti berikut ini:

1. Solat Tahajud sebagai tiket masuksyurga ...
Abdullah Ibn Muslin berkata "kalimatyang pertama kali ku dengar dariRasulullah Saw saat itu adalah," Haisekalian manusia! Sebarkanlah salam,bagikanlah makanan, sambunglahsilaturahmi, tegakkanlah solat malam ketika manusia lain sedangtidur, nescaya kalian masuk syurga dengan selamat. "(HR. IbnuMajah).

2. Amal yang menolong di akhirat ...
Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwaberada di dalam taman-taman syurga dan di mata air-mata air,seraya mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka.Sebelumnya mereka adalah telah berbuat baik sebelumnya (didunia), mereka adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktumalam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepadaAllah). "(QS. Az Zariyat: 15-18)Ayat di atas menunjukkan bahawa orang yang sentiasa bertahajud InsyaAllah akan mendapatkan balasan yang sangat nikmat di akhirat kelak.

3. Pembersih penyakit hati dan jasmani ... 
Salman Al Farisi berkata, Rasulullah Saw bersabda, "Dirikanlahsolat malam, kerana sesungguhnya solat malam itu adalahkebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu, (solat malam dapat)mendekatkan kamu kepada Tuhan kamu, (solat malam adalah)sebagai penebus perbuatan buruk, mencegah berbuat dosa, danmenghindarkan diri dari penyakit yang menyerang tubuh. "(HR.Ahmad)

4. Sarana meraih kemuliaan ...
Rasulullah Saw bersabda, "Jibril mendatangiku dan berkata,"Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu, kerana engkau akan mati,cintailah orang yang engkau suka, kerana engkau akan berpisahdengannya, lakukanlah apa keinginanmu, engkau akan mendapatbalasannya, ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan seorangmuslim adalah solat waktu malam dan tidakperlunya dimuliakanorang lain. "(HR. Al Baihaqi)

5. Jalan mendapatkan rahmat Allah ...
Abu Hurairah berkata bahawa Rasulullah saw bersabda, "SemogaAllah merahmati lelaki yang bangun malam, lalu melaksanakansolat dan membangunkan isterinya. Jika isterinya menolak, iamemercikkan air di wajahnya. Juga, merahmati perempuan yangbangun malam, lalu solat dan membangunkan suaminya. Jikasuami menolak, ia memercikkan air di wajahnya. "(HR. Abu Daud)

6. Sarana Pengabulan permohonan ...
Allah SWT berjanji akan mengabulkan doa orang-orang yang menunaikansolat tahajud dengan ikhlas. Rasulullah Saw bersabda,

"Dari Jabir berkata, bahawa nabi Saw bersabda," Sesungguhnya dimalam hari, ada satu masa yang apabila seorang muslim memintakebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah memberinya, Ituberlangsung setiap malam. "(HR. Muslim)

7. Penghapus dosa dan kesalahan ... 
Dari Abu Umamah al-Bahili berkata bahawa Rasulullah sawbersabda, "Lakukanlah Qiyamul Lail, kerana itu kebiasaan orangsoleh sebelum kalian, bentuk taqarub, penghapus dosa, danpenghalang berbuat salah." (HR. At-Tirmidzi)

8. Jalan mendapat tempat yang terpuji ...
Allah berfirman,
"Dan pada sebahagian malam bertahajudlah kamu sebagai suatuibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatkamu ke tempat yang terpuji." (QS. Al-Isra ': 79)

9. Pelepas ikatan syaitan ...
Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra bahawa Rasulullah Sawbersabda, "Syaitan akan mengikat kepala seseorang yang sedangtidur dengan ikatan, menyebabkan kamu tidur dengan cukup lama.Apabila seseorang itu bangkit seraya menyebut nama Allah, makaterlepaslah ikatan pertama, apabila ia berwudhu maka akanterbukalah ikatan kedua, apabila dia solat akan terbukalah ikatansemuanya. Dia juga akan merasa bersemangat dan ketenanganjiwa, jika tidak maka dia akan malas dan kekusutan jiwa. "

10. Waktu utama untuk berdoa ... 
Amru Ibn 'Abasah berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah Saw,"Ya Rasulullah! Malam apakah yang paling di dengar? ", RasulullahSaw menjawab," Tengah malam terakhir, maka solat lah sebanyakyang engkau mahu, sesungguhnya solat waktu tersebut adalahmaktubah masyudah (waktu yang apabila bermunajat maka Allahmenyaksikannya dan apabila berdoa maka didengar doanya) "(HR.Abu Daud)

11. Meraih kesihatan jasmani ... 
"Hendaklah kalian bangun malam. Sebab hal itu merupakankebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wahana pendekatandiri pada Allah swt, penghapus dosa, dan pengusir penyakit daridalam tubuh. "(HR. At-Tarmidzi)

12. Penjaga kesihatan rohani ...
Allah SWT menegaskan bahawa orang yang solat tahajud akan selalumempunyai sifat rendah hati dan ramah. Ketenangan yang merupakanrefleksi ketenangan jiwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari dimasyarakat. 

Allah berfirman, "Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayangitu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendahhati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, merekamengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melewatimalam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. "(QS. Al-Furqan: 63-64)

KREDIT SUMBER

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text