Social Icons

Thursday, 18 February 2016

Memahami Apa Itu Ijtihad dan Syarat-Syarat Menjadi Mujtahid

Ijtihad

Ijtihad adalah etimologi berarti kesanggupan dan kemampuan. Sedangkan pengertian Ijtihad secara istilah adalah mengerahkan segenap kemampuan untuk menghasilkan sebuah dhan terhadap satu hukum.[4] Pelaku ijtihad disebut sebagai Mujtahid. Ijtihad telah semenjak Rasulullah SAW, saat Rasulullah SAW memerintahkan shahabat Mu`az Bin Jabal ke negri Yaman menjadi hakim, Rasulullah bertanya: ‘’Dengan apa kamu akan menuturkan perkara yang diadukan padamu? Mu`az menjawab; dengan hukum yang tertera dalam kitabullah. Rasulullah bertanya lagi; jika engkau tidak menemukan dalam kitabullah? Mu`az menjawab; aku akan menghukumi dengan keputusan-keputusan Rasulullah. Rasululah terus bertanya; “jika kamu tidak mendapatkan keputusan Rasulullah? Mu`az menjawab; “Aku akan berijtihad dengan pendapatku’’ (H.R. Ad Darimy)

Syarat ijtihad

Tidak sembarang orang dapat melakukan ijtihad. Bahkan dari kalangan shahabat Nabi sendiri hanya beberapa orang saja yang berijtihad sendiri. Beberapa syarat mutlak harus dipenuhi, Secara ringkas syarat-syarat tersebut antara lain:[5]

Baligh

Berakal (Memiliki malakah untuk memahami).

Memiliki IQ yang tinggi (syadid fahmi)

Memahami dalil `aqly (bara`ah ashliah).

Memahami loghat arab dan ilmu arabiyah (loghat, nahu, saraf, badi`, bayan, ma`any, `arudh, qawafy dll)

Memahami ayat atau hadis yang bekenaan dengan hukum.

Mengusai serta ahli dalam memraktekkan qawaid-qawaid syara`

Mengenal nasikh dan mansukh.

Mengetahui masalah-masalah ijmak.

Memahami ushul fiqh.

Mengetahui asbabun nuzul dan asbabul wurud.

Mengetahui syarat mutawatir dan ahad, shahih dan dhaif dan keadaan perawi.

Menguasai kaifiah nadhar.

Syarat-syarat ini sangat sukar mampu dicapai oleh seseorang, sehingga Imam Ghazali dalam Al Basith mengatakan bahwa syarat-syarat ini pada masa ini telah uzur untuk dicapai.[6]

0 comments:

Post a Comment

 

Sample text

Sample Text

Sample Text